Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

clomifencitrat

clomifencitrat.soup.io/

Nadmierne i źle zorientowane wydatki budżetowe napędzają u nas stopę inflacji i są główną przeszkodą w obniżaniu stóp procentowych. O "polskiej specyfice" słyszymy od dawna przy każdej niemal okazji. Co chwila okazuje się, że takiej czy innej ustawy nie można uchwalić, takiej czy innej decyzji - choćby najbardziej racjonalnej - nie można podjąć, bo wywołałoby to fatalne skutki społeczne. Nasza specyfika, nasza odrębność nie pozwala bowiem na stosowanie i przestrzeganie przyjętych w świecie norm i obyczajów.
clomifencitrat

portal

Składanie wniosku o wstępne wypełnienie zeznania podatkowego odbywa się za pomocą Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. W górnym panelu na stronie głównej ministerstwa należy kliknąć ikonkę Portalu Podatkowego, a następnie z wyświetlonych kafelków wybrać "e-Deklaracje", "Formularze" lub "PFR". We wszystkich tych zakładkach na liście po lewej stronie znajduje się opcja "Konto Podatnika na Portalu Podatkowym". Po rozwinięciu należy wybrać "Logowanie", jeśli już posiadamy konto lub "Rejestracja", aby je założyć.

Posiadając już własne konto, podatnik chcący złożyć wniosek o wstępne rozliczenie PIT powinien:

wybrać opcje "Pobierz PFR PIT-37 lub Pobierz PFR PIT-38",
wybrać sposób rozliczenia (indywidualnie/z małżonkiem, samotny rodzic) dla PIT-37,
wprowadzić dane takie jak: PESEL lub NIP, pierwsze imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu, który podatnik uzyskał w danym roku podatkowym,
zapoznać się z informacjami o dokumentach, które stanowią podstawę do sporządzenia wstępnego rozliczenia PIT,
sprawdzić poprawność danych, nanieść odpowiednie poprawki do deklaracji (wszystkie pola są edytowalne),
podpisać zeznanie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP lub danych autoryzujących, czyli kwoty przychodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok podawany w rozliczeniu PIT (np. dla deklaracji za rok 2017 będzie to przychód z 2016 roku),
podać adres mailowy, na który zostanie wysłany tzw. kod autoryzujący, umożliwiający wysłanie zeznania podatkowego i pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wnioski o wstępne wypełnienie deklaracji podatkowej dostępne są na Portalu Podatkowym od 15 marca 2018 roku. Warto pamiętać, że podatnik ma 5 prób uwierzytelnienia składanej finalnej deklaracji PIT wygenerowanej przez portal. Po piątym błędzie dostęp blokuje się, ale do dyspozycji podatnika pozostaje złożenie formularza przez e-Deklaracje lub osobiście na papierze.
clomifencitrat

dochód

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe przez administrację skarbową dotyczy podatników rozliczających się według formularza PIT-37 lub PIT-38.

Pierwszy z nich odnosi się do osób, które w roku podatkowym uzyskały przychód z racji stosunku pracy lub służbowego, umów cywilnoprawnych, praw autorskich lub majątkowych, pobierania stypendiów, rent, emerytur albo zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wypełnienie wstępne PIT odbywa się wtedy na podstawie druków od płatników i organów rentowych: PIT-11, PIT-8C, PIT-R czy PIT-40A/11A. Możliwe jest rozliczenie wstępne w przypadku deklaracji wspólnej małżonków czy osoby samotnie wychowującej dziecko.

Podatnik składający deklarację PIT-38 rozlicza obejmowane w danym roku podatkowym udziały w spółkach albo sprzedaż papierów wartościowych lub akcji. Formularzem stanowiącym podstawę do sporządzenia wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego jest PIT-8C.

Należy wspomnieć, że w tej kwestii nastąpiła ważna zmiana we wstępnym rozliczaniu PIT przez Urząd Skarbowy. Jeszcze do niedawna usługa ta dotyczyła jedynie podatników PIT-37 z wyłączeniem osób uzyskujących dochód z organów rentowych.
clomifencitrat

nakład

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, czyli PFR (Pre-Filled tax Return) to propozycja wypełnienia deklaracji PIT, przedstawiona przez urząd skarbowy na wniosek podatnika.

Administracja skarbowa podejmuje się wypełnienia wstępnego formularza PIT-37 lub PIT-38 w celu ułatwienia podatnikowi złożenia deklaracji końcowej. Podstawą do zestawienia danych podatkowych są druki sporządzone przez płatników lub instytucje rentowe. Jeśli we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym jeden z dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym zostanie pominięty, podatnik musi pamiętać o uwzględnieniu go w końcowej deklaracji.

Propozycję należy także dokładnie sprawdzić pod względem poprawności danych, uwzględnić ewentualne ulgi, odliczenia oraz darowiznę w postaci 1 proc. na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Następnie formularz powinien zostać podpisany i złożony w odpowiednim oddziale lub przez internet. Wstępne rozliczenie przez Urząd Skarbowy jest jedynie wskazówką, nie zaś finalnym zeznaniem podatkowym z uzyskanych dochodów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl